Algemene Voorwaarden

Download & print de algemene voorwaarden als pdf

1. K&B Advocaten te 's-Hertogenbosch, hierna "de maatschap", is een maatschap naar Nederlands recht, bestaande uit natuurlijke personen en rechtspersonen. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van de leden van de maatschap, de bestuurders van de betrokken rechtspersonen en degenen die voor de maatschap werkzaam zijn of zijn geweest.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, derhalve ook op eventuele aanvullende - of vervolgopdrachten, die de maatschap uitvoert of doet uitvoeren ten behoeve van de opdrachtgever, als ook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Ongeacht de eventuele bedoeling van de opdrachtgever en ongeacht eventuele overeen­stemming tussen de opdrachtgever en een natuurlijk, aan de maatschap verbonden persoon omtrent de wijze van uitvoering van een opdracht, worden alle opdrachten geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens de maatschap. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Elke aan de maatschap gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om derden in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Kosten in verband met de inschakeling van derden worden doorbelast aan de opdrachtgever. De maatschap is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van de maatschap.

5. De opdrachtgever vrijwaart de maatschap en haar leden tegen alle mogelijke aanspraken van derden die direct of indirect samenhangen met en/of voortvloeien uit de werkzaamheden die de maatschap voor de opdrachtgever heeft verricht of heeft laten verrichten. Alle kosten die de maatschap moet maken in verband met aanspraken van derden worden door de opdrachtgever aan de maatschap vergoed.

6. Iedere aansprakelijkheid van de maatschap is beperkt tot het bedrag dat in het betrokken geval onder de door de maatschap afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, het eigen risico dat de maatschap in verband met die verzekering draagt daarbij inbegrepen.

Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot éénmaal het aan opdrachtgever in verband met de opdracht gefactureerde en door deze voldane honorarium, met een maximum van € 10.000,00. De leden van de maatschap, haar bestuurders en al degenen die voor de maatschap werkzaam zijn dan wel zijn geweest, zijn nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

7. Als maatstaf voor de vaststelling van het honorarium geldt het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door de maatschap vast te stellen uurtarief. Naast het honorarium is de opdrachtgever de verschotten die de maatschap ten behoeve van de opdrachtgever betaalt verschuldigd. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen het van tijd tot tijd geldende tarief.

 8. De maatschap is gerechtigd om zowel voor de aanvang van de werkzaamheden als tussentijds, van de opdrachtgever te verlangen dat een voorschot wordt betaald. Dit voorschot wordt met de einddeclaratie verrekend. Over het voorschot wordt geen rente vergoed.

 9. Declaraties van de maatschap zijn veertien (14) dagen na de factuurdatum opeisbaar en moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd vanaf veertien (14) dagen na de factuurdatum, alsmede de kosten om buiten rechte betaling te verkrijgen, welke kosten gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,00.

 10. Mocht betaling na aanmaning niet volgen, dan is de maatschap gerechtigd haar werkzaam­heden op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van de maatschap voor schade die daardoor mocht ontstaan.

11. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de maatschap en op alle werkzaam­heden van de maatschap is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Met inachtneming van een mogelijk overeengekomen bindend advies- of arbitragebeding, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd van enig geschil dat tussen de opdrachtgever en de maatschap mocht ontstaan kennis te nemen.

 12. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te 's-Hertogen­bosch. De voorwaarden worden op aanvraag kosteloos toegezonden en zijn gepubliceerd op de website (www.kbadvocaten.nl). De maatschap heeft het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen.